Πολιτική Διαχείρισης Ιστοσελίδας Πωλήσεων
Αγαθών / Υπηρεσιών και Προϊόντων της Creators of Cosmos S.M.P.C.

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα υπηρεσιών της «Creators of Cosmos» Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (εφεξής αποκαλούμενη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Βασικό αντικείμενο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι η λειτουργία και η πλήρωση των στόχων και του σκοπού αυτής όπως αναλυτικά περιγράφονται ακολούθως:

 1. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η παραγωγή, η εγκατάσταση και η εκτέλεση (λειτουργία) παραγωγής Παιχνιδιών Ρόλων Φυσικής Κλίμακας και συναφών γεγονότων (Live Action Role Playing Games and events), καθώς και η αξιολόγηση αυτών μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης ολοκληρωμένων πρωτότυπων σεναρίων – προϊόντων.
 2. Χρησιμοποιούμε τα σενάριά μας σε τέσσερις (4) άξονες επιχειρηματικότητας: Τουρισμός, Δημιουργικές Βιομηχανίες, Gaming και Οικονομία της Γνώσης, και σε πέντε (5) διακριτές κατηγορίες: Τουρισμός και Διαχείριση Προορισμών, Δια Βίου Μάθηση, Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, Άρση Πάσας Μορφής Αποκλεισμού, Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων στα προαναφερόμενα πεδία (παροχή υπηρεσιών μαθησιακής ανάπτυξης/τυπικής – μη τυπικής εκπαίδευσης, υποστήριξη και ανάπτυξη της ψυχικής υγείας του ατόμου, ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων ατόμων ή/και ομάδων, ψυχαγωγία – αναψυχή – τουρισμός και πολιτισμός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, υλοποίηση σεναρίων σε φυσικό, ηλεκτρονικό – ψηφιακό, phygital και ολογραφικό περιβάλλοντα).
 3. H αποκλειστική διαχείριση και εκμετάλλευση των πνευματικών και εμπορικών δικαιωμάτων που προκύπτουν από την παραγωγή σεναρίων, ως συμβολικά προϊόντα της δημιουργικής βιομηχανίας, σύμφωνα με το νόμο.
 4. Η δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου – συλλογικότητας χειροτεχνών, εξειδικευμένων στην παραγωγή πρωτότυπων αναλωσίμων όπως λ.χ. κουστούμια, κοσμήματα, χρηστικά αναλώσιμα – props, σκηνικά, κ.λπ., τα οποία σχετίζονται με το περιεχόμενο των σεναρίων – προϊόντων ή/και αναλωσίμων προϊόντων, τα οποία έχουν λάβει πιστοποίηση ακριβούς αντίγραφου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον/την δικαιούχο των δικαιωμάτων.
 5. Η δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου – συλλογικότητας επαγγελματιών στο χώρο της παραγωγής θεαμάτων όπως λ.χ. σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, ιστορικοί της τέχνης, κριτικοί της τέχνης, επαγγελματίες τεχνικής υποστήριξης π.χ. φωτιστές, ηλεκτρολόγοι ηλεκτρονικοί, εικονολήπτες, φωτογράφοι κ.λπ., όπως επίσης επαγγελματίες της δημιουργικής βιομηχανίας, όπως αρχιτέκτονες, σχεδιαστές μόδας, μουσικοί, συνθέτες, κινηματογραφιστές, ζωγράφοι, συγγραφείς, καλλιτέχνες παραστατικών τεχνών, και πάσας μορφής δημιουργοί, το έργο των οποίων διέπεται από πνευματική ιδιοκτησία.
 6. Η ανάπτυξη ενός τοπικού, εθνικού και διεθνικού δικτύου επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην αγορά των Παιχνιδιών Ρόλων Φυσικής Κλίμακας και συναφών γεγονότων μέσω της υπογραφής συμβάσεων συνεργασίας (δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι ασχολούνται με: πολιτιστική διαχείριση, παραγωγή θεαμάτων, παροχή υπηρεσιών τουρισμού, παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, παροχή υπηρεσιών μαθησιακής ανάπτυξης/τυπικής – μη τυπικής εκπαίδευσης, υποστήριξη ψυχικής υγείας, διαχείριση κληροδοτημάτων, μορφωτικά ιδρύματα, συνεργατικά οικοσυστήματα (clusters) κ.λπ.).
 7. Η εγκατάσταση, ανάπτυξη και διαχείριση ενός διεθνούς δικτύου παικτών σε φυσικό, ηλεκτρονικό, ψηφιακό, phygital και ολογραφικό περιβάλλοντα.
 8. Η δημιουργία και εκμετάλλευση τεχνογνωσίας που αφορά στην πολιτισμική διαχείριση όπως αυτή προκύπτει στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 9. Η εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν σε τομείς δραστηριότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 10. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και συμμετοχή σε παντός είδους συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα εθνικών, υπερεθνικών, ιδιωτικών ή/και δημόσιων φορέων.
 11. Η λειτουργία μη κερδοσκοπικού οργανισμού που θα έχει ως στόχο να ενώσει εθνικούς και υπερεθνικούς φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) με αντικείμενο τα Παιχνίδια Ρόλων Φυσικής Κλίμακας και συναφή γεγονότα, με στόχο τη δημιουργία του πρώτου παγκόσμιου δικτύου επαγγελματιών του εν λόγω χώρου και τη λειτουργία του πρώτου μουσείου που αφορά στα Παιχνίδια Ρόλων και την ιστορία τους.
 12. Οι εκδόσεις παντός είδους με ηλεκτρονικά μέσα λ.χ. βιβλία, κόμικς, ταινίες, ντοκιμαντέρ, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα αυτών ψηφιακά μέσα παραγωγής, δηλαδή η μεταφορά των συμβολικών προϊόντων στο ψηφιακό περιβάλλον λ.χ. ebooks, short videos, κ.λπ.
 13. Η παραγωγή και η εμπορία αναλωσίμων ειδών που σχετίζονται με τα προϊόντα – σενάρια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, μέσω φυσικών και ψηφιακών καταστημάτων και κάθε άλλου νόμιμου και πρόσφορου μέσου που έχει στη διάθεσή της λ.χ. bazaar, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κ.λπ.
 14. Ο σκοπός της εταιρείας είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέσω της ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, ενώ τα δίκτυα που λειτουργούν υπό την εποπτεία της μπορεί να έχουν τόσο κερδοσκοπικό όσο και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όπως αυτός ορίζεται από τα εκάστοτε καταστατικά αυτών.

Για την χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είναι απαραίτητη από πλευράς σας η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων, τα οποία χρησιμεύουν για την πλήρωση των άνωθεν σκοπών, την πώληση αγαθών και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καθώς και για λόγους ασφαλείας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που απαιτείται να γνωστοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

 1. Όνομα
 2. Επώνυμο
 3. Χώρα
 4. Διεύθυνση Κατοικίας (ΤΚ μόνο για αποστολή αγαθών)
 5. Στοιχεία άμεσης επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου)
 6. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τα δεδομένα που παρέχετε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα και δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν της επικοινωνίας που αφορά στην πώληση υπηρεσιών και αγαθών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς πελάτες αυτής, εκτός κι αν αυτό έχει συμφωνηθεί εξ αρχής ή έχει επιβληθεί από Δημόσια Αρχή.

Τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών τελούν υπό την προστασία του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με το Νόμο 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Μπορείτε να δείτε όλο το Νόμο εδώ.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει στόχο να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και κάθε τρίτο άμεσα εμπλεκόμενο με τις υπηρεσίες μεταφοράς, διανομής και εξασφάλισης οικονομικών ανταλλαγμάτων για προϊόντα και υπηρεσίες της.

Α) Συλλογή Δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το προσωπικό της εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας της Κοινοτικής Οδηγίας 2016/679 όπως αυτές περιλαμβάνονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων που τέθηκε σε πλήρη ισχύ την 25η Μαΐου 2018 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία) με στόχο να προστατεύσει τα οκτώ Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτήν.

Στα προσωπικά δεδομένα ανήκουν κατά περίπτωση και συνδυαστικά:

 • Δεδομένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ / Αριθμός Διαβατηρίου, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως και εθνικότητα.
 • Δεδομένα επικοινωνίας: ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών, λεπτομέρειες παράδοσης παραγγελίας.
 • Δεδομένα υγείας.
 • Δεδομένα που αφορούν σε ηλεκτρονικές ή τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, οι οποίες καταγράφονται σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου.
 • Δεδομένα χρήσης και πρόσβασης στην ιστοσελίδα: Όνομα/κωδικός πελάτη, κωδικός πρόσβασης.

Λοιπά δεδομένα που συλλέγονται, εξαρτώνται από το είδος της κατά περίπτωση σχέσεως και τα παρεχόμενα αγαθά, υπηρεσίες ή/και προϊόντα και περιγράφονται ακολούθως:

1. Σχόλια

Όταν οι πελάτες αναρτούν σχόλια στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, τη διεύθυνση IP των επισκεπτών και τη συμβολοσειρά χρήσης του προγράμματος περιήγησης αυτών ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Για το σκοπό αυτό η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λειτουργεί Πολιτική Διαχείρισης και Τροποποίησης Σχολίων προ δημοσίευσης αυτών, η οποία και εντέλει τους αρμόδιους υπαλλήλους της να προβαίνουν σε έλεγχο και τροποποίηση σχολίων υβριστικού χαρακτήρα, ρητορικής μίσους ή δυσφημιστικού περιεχομένου πριν αυτά αναρτηθούν ή ακόμα και να προβαίνουν σε οριστική διαγραφή αυτών και παράλληλη ενημέρωση των πελατών που επιχείρησαν την ανάρτηση αυτών. Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (επίσης αποκαλούμενη “hash”) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar με σκοπό την πιθανή εξακρίβωση χρήσης. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/.

2. Cookies

Η χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ και κάθε πρόσθετης λειτουργία αυτής, περιλαμβάνει δυνατότητα χρήσης cookies που αφορούν στην αποθήκευση των ακόλουθων δεδομένων:

 • ταυτότητα πελατών,
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και IP

Αυτά τα cookies παραμένουν ενεργά για ένα χρόνο από την ημερομηνία υποβολής των δεδομένων για πρώτη φορά στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Μέσω της λειτουργίας λογαριασμού στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, δημιουργούνται για τους πελάτες πρόχειρα cookies που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη λειτουργία στην πλοήγηση του περιεχομένου, δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα αυτών και διαγράφονται και στον πλοηγό του υπολογιστή των πελατών, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους. Η δημιουργία λογαριασμού εξυπηρετεί και στην λειτουργία cookies που αφορούν σε πιθανή αποθήκευση πληροφοριών και επιλογών τροποποίησης προβολής της οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Εφόσον οι πελάτες επιλέξουν την ένδειξη «Να με θυμάσαι», η σύνδεσή παραμένει ενεργή για δύο εβδομάδες. Η αποσύνδεση των πελατών από το λογαριασμό τους, καταργεί αυτόματα τα cookie σύνδεσης.

Η δημοσίευση και επεξεργασία σχολίων, άρθρων ή άλλου τύπου δημοσιεύσεων εντός της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, λειτουργεί ένα επιπλέον cookie, διάρκειας 24 ωρών, το οποίο και αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης, δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και αφορά στο post ID των δημοσιεύσεων των πελατών. Επιπλέον γίνεται χρήση session cookies, τα οποία αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή των πελατών, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των πελατών και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης των πελατών σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή/και για λόγους προώθησης. Οι πελάτες διαθέτουν την επιλογή να προβούν σε ρυθμίσεις ώστε να μην λαμβάνουν session cookies.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.) διατηρούν ενεργές – πλέον των επιλογών διαχείρισης της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – και όλες τις επιλογές που περιλαμβάνονται σε τρίτους παρόχους αυτού του περιεχομένου (ιστοσελίδες τρίτων σε σχέση με την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, που συλλέγουν δεδομένα, χρησιμοποιούν επιπλέον cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους των αλληλεπιδράσεων των πελατών με το σχετικό περιεχόμενο).

Β) Τρόποι Συλλογής

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητάει τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά δεδομένα για τη διάθεση αγαθών, προϊόντων, διαγωνισμών, προωθητικών ενεργειών και λοιπών υπηρεσιών της προς το καταναλωτικό κοινό.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει προσωπικά δεδομένα των πελατών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Με την συμπλήρωση αίτησης – φόρμας συμμετοχής σε έναν από τους τίτλους των παιχνιδιών της όπως αυτοί κοινοποιούνται μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, με σκοπό να ελεγχθούν η ηλικία και εάν επιτρέπεται κατά νόμο η έγκυρη συμβολή των δύο μερών ή εάν χρειάζεται η συναίνεση ή/και υπογραφή των γονέων/κηδεμόνων των πελατών.
 • Με την συμπλήρωση φόρμας αγοράς αγαθών και προϊόντων όπως αυτά κοινοποιούνται μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, με σκοπό να ελεγχθούν η ηλικία και εάν επιτρέπεται κατά νόμο η έγκυρη συμβολή των δύο μερών ή εάν χρειάζεται η συναίνεση ή/και υπογραφή των γονέων/κηδεμόνων των πελατών.
 • Με την οικειοθελή εγγραφή των πελατών σε λίστα επικοινωνίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την λήψη ενημερωτικών εντύπων, καταλόγων προϊόντων – αγαθών ή υπηρεσιών, ηλεκτρονικών ενημερώσεων μέσω μηνυμάτων σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας ή άλλο υλικό μάρκετινγκ.
 • Με την οικειοθελή ανανέωση των προτιμήσεων των πελατών ή και κατά τη συμμετοχή αυτών σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 • Κατά την διάρκεια φυσικής, ψηφιακής, ηλεκτρονικής ή/και αναλογικής επικοινωνίας των πελατών με τμήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αρμόδια για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, μέσω της καταγραφής του περιεχομένου της επικοινωνίας αυτής (φόρμα εγγραφής, τηλεφωνικές κλήσεις, ανταλλαγή μηνυμάτων συσκευών κινητής τηλεφωνίας, ανταλλαγή ψηφιακής αλληλογραφίας και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο προς εξυπηρέτηση των στόχων της επικοινωνίας αυτής).
 • Μέσω της διενέργειας ερευνών αγοράς μεταξύ των πελατών για αγαθά/προϊόντα ή/και υπηρεσίες που έχουν προμηθευτεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Κατά την υποβολή εγγράφων, δικογράφων, παραγγελιών, εκθέσεων, κατασχετηρίων, ενταλμάτων κ.λπ. τρίτων φορέων προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως για παράδειγμα εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, τραπεζικοί οργανισμοί, οργανισμοί έκδοσης καρτών, ιδρύματα πληρωμών και ελέγχου πιστωτικών καρτών, εταιρίες παροχής πληροφοριών σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα για την προστασία των πελατών έναντι απάτης ή διακίνησης μαύρου χρήματος ή καταπολέμησης της οικονομικής και ηλεκτρονικής εγκληματικότητας.
 • Μέσω session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας των πελατών – επισκεπτών της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Γ) Σκοπός Συλλογής

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, δηλαδή:

 • Την ταυτοποίηση των πελατών και την εγκαθίδρυση επικοινωνίας σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλαγής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσης μεταξύ των πελατών και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 • Την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, εφόσον υπάρχει, όπου συντρέχει περίπτωση, ρητή προς τούτο συγκατάθεσή τους.
 • Για την ολοκλήρωση αιτημάτων, αγορών και παραγγελιών.
 • Για να ανταποκριθεί σε αιτήματα, ερωτήματα, να διαθέσει πληροφορίες ή/και να επιβεβαιώσει κρατήσεις, αγορές προϊόντων – αγαθών και υπηρεσιών της.
 • Για την ενημέρωση της από τους πελάτες με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των αγαθών – προϊόντων ή/και υπηρεσιών της αλλά και την επιμόρφωση του προσωπικού της στις νέες απαιτήσεις των πελατών.
 • Για τη διάθεση αποτελεσμάτων ερευνών, κληρώσεων, διαγωνισμών τα οποία αφορούν σε χρήστες που έλαβαν μέρος σε αυτά.
 • Για την ανάλυση των μεγεθών διακίνησης πληθυσμού από την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ψηφιακά ίχνη) και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών κατά την προσπέλαση του περιεχομένου αυτής.
 • Για την ανάλυση στατιστικών δεδομένων με σκοπό την πρόληψη έναντι απάτης.
 • Για χρήση, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου των αποτελεσμάτων αυτών, από τις αρμόδιες διευθύνσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Δ) Αποδέκτες – Αρχές Επεξεργασίας – Διαβίβαση Δεδομένων σε τρίτους

Η χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ προϋποθέτει την παροχή προσωπικών πληροφοριών προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διαβιβάζει – μοιράζεται πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται στην κυριότητα της ούτε μεταξύ εταιρειών – συνεργατών, ούτε με τρίτους, παρά μόνο στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσει την αγορά/παραγγελία και να εκπληρώσει αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους της παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. παραγωγοί θεαμάτων, γραφεία παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αεροπορικές ή ακτοπλοϊκές εταιρείες), ή για να προτείνει στους πελάτες τρόπους βελτίωσης της εμπειρίας χρήσης, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εξαίρεση αποτελούν τα δεδομένα που αφορούν σε ερευνητικό περιεχόμενο σε συνεργασία με τρίτους φορείς και εφόσον έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των πελατών για τον τρόπο διαχείρισης τους.

Στα τρίτα μέρη που διατίθενται προσωπικά δεδομένα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θέτει συμβατικούς περιορισμούς, ώστε να διασφαλίσει την χρήση αυτών σύμφωνα με την παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και τους ισχύοντες στην Ευρώπη (Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  2016/679) και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Πλην όμως, δεν μπορεί να εγγυηθεί πως τα τρίτα μέρη δε θα χρησιμοποιήσουν ή θα αποκαλύψουν τα δεδομένα κατά παράβαση των όρων χρήσης που επιβλήθηκαν στη διαχείριση τους. Ως εκ τούτου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των πελατών ο έλεγχος των πρακτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων τυχόν τρίτων μερών.

Η επεξεργασία των δεδομένων που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να λάβει χώρα εντός και εκτός των χωρών – μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου βάσει αποφάσεων επάρκειας της Ε.Ε., εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται πάντα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προσωπικές πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων των πελατών της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ σε επίσημους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, κρατικούς και εποπτικούς φορείς (π.χ. αστυνομία, Τράπεζα της Ελλάδος, διεθνείς φορολογικές αρχές κ.λπ.), γίνεται κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του αρμόδιου οργάνου με σκοπό την συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και την αποτροπή έκνομων ενεργειών σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και των πελατών αυτής (π.χ. απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.λπ.).

Ε) Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα σας φυλάσσονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη οικονομική, τραπεζική, φορολογική, τηλεπικοινωνιακή και λοιπή νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια αυτά καταστρέφονται.

Η διαγραφή αρχείων γίνεται μετά το πέρας της χρησιμότητάς τους, όπως αυτή αποφασίζεται στο πλαίσιο του εκάστοτε έργου και των μονίμων διαδικασιών.

 • Νομικά έγγραφα διατηρούνται επ’ αόριστο.
 • Ερωτηματολόγια για ερευνητικούς σκοπούς φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της εκάστοτε έρευνας.
 • Προσωπικά στοιχεία μέσα από φυσικά αρχεία σε φόρμα συμμετεχόντων σε παιχνίδια, σεμινάρια κ.λπ., φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της εκάστοτε δράσης.
 • Σχόλια που αναρτώνται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ και τα μεταδεδομένα αυτών διατηρούνται επ’ αόριστο.
 • Δεδομένα πελατών που εγγράφονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ αποθηκεύονται όπως επίσης και προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στα προφίλ τους.

ΣΤ) Δικαιώματα Πελάτη

Όλοι οι πελάτες μπορούν να επεξεργάζονται ή/και να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή. Πιο συγκεκριμένα οι πελάτες μπορούν:

 • Να γνωρίζουν ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν τηρούνται και επεξεργάζονται, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα πρόσβασης).
 • Να ζητούν διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διόρθωσης).
 • Να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους (δικαίωμα περιορισμού).
 • Να αρνηθούν ή/και να εναντιωθούν σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους που τηρούνται (δικαίωμα εναντιώσεως).
 • Να ζητούν τη διαγραφή των δεδομένων τους από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δικαίωμα στη λήθη). Το δικαίωμα αυτό δεν αφορά σε δεδομένα που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να τηρεί για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.
 • Να ζητούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχουν παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 • Να ζητούν και να λαμβάνουν εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε κάθε περίπτωση οι πελάτες μπορούν να αλλάξουν σε οιοδήποτε χρόνο τις προτιμήσεις τους, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνουν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφής των δεδομένων των πελατών εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νόμιμων δικαιωμάτων της ή/και τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της.

Ζ) Προστασία και άσκηση των Δικαιωμάτων σας

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο πελάτης μπορεί να απευθύνεται:

 • με φυσική παρουσία σε ένα από τα γραφεία μας, συμπληρώνοντας έντυπο άσκησης δικαιωμάτων,
 • ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ https://www.creatorsofcosmos.com/, συμπληρώνοντας το έντυπο επικοινωνίας,
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected],
 • μέσω υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τα αφορούν, που τα αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί όσο πιο σύντομα γίνεται στα υποβληθέντα αιτήματα των πελατών και σε κάθε περίπτωση εντός δύο μηνών από την αρχική υποβολή, εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των πελατών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Ασφάλεια και Διαχείριση Συναλλαγών

Α) Υπηρεσία Κρατήσεων – Ολοκλήρωση Συναλλαγής

Για την πλειοψηφία των παρεχόμενων μέσω της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ υπηρεσιών/αγαθών ή/και προϊόντων, παρέχεται δυνατότητα κράτησης, δηλαδή εκ των προτέρων δέσμευσης πιθανής διαθέσιμης υπηρεσίας/αγαθού ή/και προϊόντος κατόπιν σχετικής ρητής εντολής από τον εκάστοτε πελάτη. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον πελάτη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οφείλει να εξοφλήσει το αντίστοιχο τίμημα εκτός εάν προβλέπεται αλλιώς, σύμφωνα με την εφαρμοστέα διαδικασία ακύρωσης κρατήσεων την οποία τυχόν ακολούθησε.

Β) Τιμοκατάλογος – Τρόπος Πληρωμής

Οι τιμές που αναγράφονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ σε αντιστοίχιση με κάθε προσφερόμενο αγαθό/υπηρεσία/προϊόν αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων φόρων και τελών, που ισχύουν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με ειδικότερους όρους στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Οι ως άνω τιμές, όπως αυτές αναγράφονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, μπορούν να τροποποιηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρατήσεων, εφόσον η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προβεί σε σχετική τροποποίηση και γνωστοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι τυχόν μεταβολές των τιμών μετά την επιβεβαίωση της κράτησης πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οφείλονται κυρίως σε αύξηση της επιβαλλόμενης φορολογίας, τελών ή/και δασμών.

Το αντίτιμο κάθε αγαθού εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που γνωστοποιείται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ σχετικά. Κατά κύριο λόγο, η εξόφληση πραγματοποιείται μέσω αντικαταβολής στο τραπεζικό λογαριασμό που έχει δοθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσω PayPal™ ή με φυσικό τρόπο μέσω μετρητών και χρήσης πιστωτικής κάρτας (δεν διατίθεται φυσικό POS αλλά e-pos μέσω της υπηρεσίας PayPal™ – για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Νομική Σημείωση).

Τα στοιχεία των πελατών διαβιβάζονται αυτομάτως στον συνεργαζόμενο με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της πιστωτικής κάρτας για την περίπτωση προμήθειας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών/αγαθών ή/και προϊόντων.

Κάθε πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου, απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης ή συναίνεσης του νόμιμου κατόχου αυτής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται για λόγους ασφαλείας, να απορρίψει παραγγελίες πελατών και οι αγορές υπηρεσιών/αγαθών ή/και προϊόντων να μην ολοκληρωθούν ή/και να ακυρωθεί η οποιαδήποτε συναλλαγή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε, στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών/αγαθών ή/και προϊόντων, την προσκόμιση από οποιονδήποτε πελάτη, όποιων στοιχείων κρίνονται απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο ΔΑΤ ή Διαβατηρίου ή/και της πιστωτικής κάρτας, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.), για λόγους ταυτοπροσωπίας μεταξύ των πελατών ως νόμιμων κατόχων των χρησιμοποιούμενων πιστωτικών καρτών και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της. Η αποστολή οποιονδήποτε εγγράφων που δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πραγματοποιείται με την κατάθεση φυσικού αρχείου στην έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Σε περίπτωση που οι πελάτες επιλέξουν την εξ αρχής εκκίνηση μιας συναλλαγής για αγορά υπηρεσιών/αγαθών ή/και προϊόντων που διατίθενται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή/και απλώς την ολοκλήρωση της συναλλαγής με εξόφληση μέσω πάροχου υπηρεσιών πληρωμών του Ν. 3862/2010 (συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, αλλά και φυσικών σημείων πώλησης/καταστημάτων που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου), οι εν λόγω πάροχοι δύνανται να χρεώσουν τους πελάτες με έξοδα συναλλαγής, σύμφωνα με την εμπορική τους πολιτική, ανεξαρτήτως του μέσου ή τρόπου πληρωμής που θα επιλέξουν οι πελάτες (δηλαδή μετρητά ή με κάρτα ή μέσω των τραπεζών που συμμετέχουν στην υπηρεσία DIAS DEBIT υποστηρίζοντας πληρωμές μέσω ταμείου, internet banking, phone banking και ΑΤΜ).

Οι πελάτες δύνανται να χρησιμοποιούν λογαριασμό PayPal™ για να εξοφλήσουν την παραγγελία/αγορά τους. Η διαδικασία πληρωμής μέσω PayPal™ είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και συνήθως ολοκληρώνεται εντός λίγων λεπτών. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας καμιά προσωπική πληροφορία (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πιστωτικής κάρτας) δεν αποθηκεύεται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Εφόσον οι πελάτες επιθυμούν να εξοφλήσουν το ποσό αγοράς υπηρεσιών/αγαθών ή/και προϊόντων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, οφείλουν να αποστέλλουν αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με email στο [email protected]. Με την παραλαβή του αντίγραφου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός παραγγελίας και σε τι αυτή αφορά.

Γ) Διαδικασία Ακυρώσεων – Επιστροφή Χρημάτων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι αποκλειστικά αρμόδια για τον ορισμό της δυνατότητας και της διαδικασίας ακύρωσης ή/και μεταβολής κράτησης ή/και προμήθειας αγαθού/υπηρεσίας ή/και προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους που έχουν διαμορφωθεί και δημοσιοποιηθεί σχετικά.

Οι πελάτες που επιθυμούν να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν κρατήσεις ή αγορές οφείλουν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Εφόσον υφίσταται δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναρτηθεί, οι πελάτες ενημερώνονται για την εφαρμογή αυτών όσον αφορά στο ποσό που τυχόν θα τους επιστραφεί και στο ποσό που τυχόν παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης.

Σε περίπτωση αυτόματης απόρριψης της κράτησης για λόγους ασφαλείας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται άμεσα στο πελάτη. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής για λόγους ασφαλείας, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται στο πελάτη σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Σχημάτων Καρτών (ως σχήματα καρτών νοούνται οι VISA, MasterCard, American Express, Diners, κ.λπ.).

Δ) Απόρρητο Συναλλαγών

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη στην συνεργαζόμενη εταιρεία πληρωμών PayPal™ είναι εμπιστευτικές και γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την αγορά των αγαθών/υπηρεσιών ή/και προϊόντων που επιλέγουν οι πελάτες από την ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

ΜΟΝΟ εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες /στοιχεία που αφορά στις συναλλαγές και ΜΟΝΟ όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποκαλύπτει στοιχεία πελατών και συναλλαγών αυτών, παρά μόνο στο μέτρο που απαιτείται για την παροχή υπηρεσίας/αγαθού ή/και προϊόντος που έχουν επιλέξει οι πελάτες.
 2. Για δική τους ασφάλεια, θα πρέπει οι πελάτες να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που γνωστοποιούν ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται μέσω PayPal™. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διατηρεί ούτε επεξεργάζεται στοιχεία των καρτών που χρησιμοποιούνται και η διαδικασία εξόφλησης μέσω χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών υλοποιείται αποκλειστικά και μόνο από το σύστημα της PayPal™.

Οι συναλλαγές μέσω PayPal™ (online υπηρεσία η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για τις εμπορικές συναλλαγές στο διαδίκτυο) διασφαλίζονται μέσα από την κρυπτογράφηση συναλλαγών της ίδιας υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες PayPal™ και την ασφάλεια αυτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.paypal.com

Νομική Σημείωση σχετικά με τη αποδοχή Πιστωτικών / Χρεωστικών Καρτών

Σύμφωνα με το Ν.4446/2016 (άρθρο 65) επιβάλλεται σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες με τους προβλεπόμενους στην ΚΥΑ 45231/20-4-2017 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), η υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμές με μέσα πληρωμής με κάρτα. Από το άρθρο 62 του ίδιου νόμου, ως «μέσο πληρωμής με κάρτα νοείται οποιοδήποτε μέσο πληρωμής, το οποίο δίνει δυνατότητα στον πληρωτή να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης), κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης τεχνολογικής συσκευής που περιλαμβάνει την κατάλληλη εφαρμογή πληρωμής δια της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στον πληρωτή να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα, η οποία δεν αποτελεί μεταφορά πίστωσης ή άμεση χρέωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 260/2012».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αποδοχή πληρωμών με μέσα πληρωμής με κάρτα από τον υπόχρεο δεν προϋποθέτει αποκλειστικά και κατ’ ανάγκη την απόκτηση και εγκατάσταση παραδοσιακής συσκευής τερματικού (POS). Αντίθετα, βάσει του νομοθετικού αυτού καθεστώτος, ο υπόχρεος (επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας) δύναται να επιλέξει την εφαρμογή/ τεχνολογική λύση (ακόμα και άυλη / ηλεκτρονική) που τον εξυπηρετεί, αρκεί να εξασφαλίζεται στους καταναλωτές με τους οποίους συναλλάσσεται η δυνατότητα να πληρώσουν με μέσα πληρωμής με κάρτα.

Σύμφωνα με το παραπάνω η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποδέχεται την πληρωμή με κάρτα – με φυσική παρουσία του πελάτη – μέσω της ιστοσελίδας της, έχοντας σαν υπηρεσία το PayPal™ που είναι online υπηρεσία η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για εμπορικές συναλλαγές στο διαδίκτυο.