Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Παιχνιδιού

 • 08:00 έως 08:20 Υποδοχή ομάδων στο σημείο συνάντησης
 • 08:20 έως 08:30 Εισαγωγή στο παιχνίδι
 • 08:30 έως 11:00 1ος κύκλος παιχνιδιού
 • 11:00 έως 11:15 Κλείσιμο κύκλου
 • 11:15 έως 12:00 Προετοιμασία 2ου κύκλου παιχνιδιού
 • 12:00 έως 12:20 Υποδοχή ομάδων στο σημείο συνάντησης
 • 12:20 έως 12:30 Εισαγωγή στο παιχνίδι
 • 12:30 έως 15:00 2ος κύκλος παιχνιδιού
 • 15:00 έως 15:15 Κλείσιμο κύκλου
 • 15:15 έως 16:00 Προετοιμασία 3ου κύκλου
 • 16:00 έως 16:20 Υποδοχή ομάδων στο σημείο συνάντησης
 • 16:20 έως 16:30 Εισαγωγή στο παιχνίδι
 • 16:30 έως 19:00 3ος κύκλος παιχνιδιού
 • 19:00 έως 19:15 Κλείσιμο κύκλου
 • 19:30 έως 20:30 Συνάντηση με όλες τις ομάδες σε χώρο που θα υποδείξει η εταιρεία, για ανταλλαγή απόψεων
Κανονιστικό Πλαίσιο Παιχνιδιού
Ενημερωθείτε για τους κανόνες που διέπουν το παιχνίδι